Testimonials

Please see below for testimonials of the experiences of those using A6T cannabis oil.

A6T

Reinaldo Spanu - Lumbalgia/Herniated Discs

Maria Licciardo - Cancer and Cannabis

Romina Boiko - Daughter with epilepsy

Pablo Estrella - Fibromyalgia

Elba Valicenti - Scoliosis and Cannabis

Jackie Miasnik - Myelodysplasic syndrome

Abril Lescano - Child using Cannabis for Epilepsy

Vanesa Cardella - Fibromyalgia

Stella De López - Parkinson's disease